Paszport dla dziecka

Paszport dla dziecka

Prasóweczki Promocja i Reklama

Podobnie jak w przypadku każdego innego dokumentu, tak i w przypadku paszportu dla dziecka, aby go otrzymać konieczne jest złożenie pliku dokumentów. Są to:

Paszport dla dziecka

 

 1. wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego – niestety, nie ma możliwości wypełnienia go elektronicznie czy choćby wydrukowania ze strony internetowej, należy pobrać go w punkcie paszportowym i wypełnić ręcznie, czytelnie,  drukowanymi literami. Dziecko, które ma ukończone 13 lat musi podpisać się w ramce pod zdjęciem w taki sposób, by nie wyjść poza zakreśloną ramkę;

 2. dwie jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, przedstawiające dziecko w pozycji frontalnej. Każdy fotograf, do którego udamy się w celu zrobienia takiego zdjęcia, doskonale wie, jak ono powinno wyglądać 🙂

 3. gdy ubiegamy się o paszport po raz pierwszy – odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia dziecka;

 4. gdy ubiegamy się o paszport po raz kolejny – poprzedni paszport dziecka (do wglądu);

 5. gdy ojcostwo dziecka nie zostało ustalone – aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;

 6. gdy jedno z rodziców dziecka zmarło – akt zgonu tego rodzica;

 7. dowód uiszczenia opłaty paszportowej;

 8. gdy przysługuje nam ulga w opłacie paszportowej – dokument uprawniający do otrzymania ulgi – np. legitymacja szkolna.

 Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka składają:

– jego rodzice lub opiekunowie prawni (muszą mieć ze sobą dowody osobiste lub paszporty – do wglądu, a opiekunowie prawni także zaświadczenie o ustanowieniu opieki prawnej)

lub

– jedno z rodziców lub opiekunów prawnych, składając równocześnie pisemną zgodę drugiego rodzica lub opiekuna prawnego poświadczoną przez notariusza lub przez organ paszportowy (czyli wojewodę lub konsula, jeżeli wyrabiamy paszport za granicą).

Pisemna zgoda musi być poświadczona przez urząd paszportowy lub notariusza, nie mamy tu żadnej możliwości napisania jej ot tak „na kolanie” 🙂

Będą jednak zdarzały się sytuacje, gdy nie będzie ona wymagana:

1.  gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska została ograniczona – wówczas przynosimy do urzędu paszportowego postanowienie sądu o pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej;

2. gdy rodzice dziecka nie mają wspólnego stanowiska albo nie można uzyskać zgody jednego z nich – przynosimy postanowienie sądu rodzinnego (oczywiście wcześniej musi odbyć się postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na wydanie dziecku paszportu.

Uwaga – zdarzają się też sytuacje wyjątkowe:

 • w sytuacji, gdy wydanie paszportu ma nastąpić  za granicą, a uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione,  wystarczająca jest zgoda jednego rodzica

 • dla wydania paszportu tymczasowego dla dziecka przebywającego za granicą bez opieki rodziców nie jest konieczne uzyskanie pisemnej zgody rodziców.

Wzór pisemnej zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku

…………………, dnia ……………………….. r.

 /miejscowość, data/

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany ……………….., wyrażam zgodę na wydanie paszportu mojej małoletniej córce/

                            /imię i nazwisko/

małoletniemu synowi, …………………….., urodzonej/urodzonemu dnia ………………………w …………………….,

                             /imię i nazwisko dziecka/                                    /data i miejsce urodzenia dziecka/

oraz upoważniam matkę dziecka,…………………………… (PESEL ……………..),

                                                  /imię i nazwisko drugiego rodzica oraz jej/jego PESEL/

zamieszkałą w ……………… przy ulicy …………….. nr …………. m. ………………… do dokonania                     /adres zamieszkania drugiego rodzica/

wszelkich formalności związanych z wydaniem tego paszportu, w tym między innymi do złożenia wniosku paszportowego oraz do odebrania paszportu od organu wydającego.

                                                                                            …………………………………….

                                                                                  podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla małoletniego składany jest w obecności małoletniego.

Organy właściwe do wydania paszportu lub paszportu tymczasowego to:

 • w kraju wojewoda,
 • za granicą konsul.

Bardzo ważną zmianą w przepisach jest to, że wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania. A więc np. mieszkaniec Gdańska może złożyć wniosek o wydanie paszportu dziecku we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie czy jakimkolwiek innym mieście, w którym znajduje się punkt paszportowy.

Opłata za paszport dla dziecka

Dzieciom do chwili podjęcia obowiązku szkolnego oraz uczniom i studentom przysługuje ulga w wysokości 50% pełnej opłaty za wydanie paszportu, dlatego:

 • opłata paszportowa dla dziecka do 13 roku życia wynosi 30 zł;

 • opłata paszportowa dla dziecka w wieku od 13 do 18 lat wynosi 70 zł.

Dzieciom z rodzin wielodzietnych posiadającym ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przysługuje ulga w wysokości 75% pełnej opłaty za wydanie paszportu – wówczas opłata paszportowa:

 • dla dziecka do 13 roku życia wynosi 15 zł;

 • dla dziecka w wieku od 13 do 18 lat wynosi 35 zł.

Paszport wydawany jest:

– dla dziecka, które nie ukończyło 13 lat – na okres 5 lat

– dla dziecka, które ukończyło 13 lat – na okres 10 lat.

Paszport dziecka odbiera jeden z jego rodziców lub opiekun. Czas oczekiwania na jego otrzymanie to do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli planujemy podróż – nawet w obrębie Unii Europejskiej – wyróbmy dziecku paszport jak najszybciej, będzie on niezbędny zwłaszcza w tej chwili, gdy na niektórych granicach europejskich została tymczasowo przywrócona ich kontrola.

Prawie całkiem o tym zapomniałam:

Stan prawny na dzień 18.09.2015 roku;

post napisany na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r o dokumentach paszportowych.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
urszula
urszula
2 lat temu

paszport a nie lepiej dowód