ZUS stwierdza pozorność ubezpieczenia, co robić?

ZUS stwierdza pozorność ubezpieczenia, co robić?

Promocja i Reklama

Była sobie raz dziewczyna. Dziewczyna młoda i zakochana. Dziewczyna, która nie wahała się ani chwili, gdy przyszło jej spakować wszystko, co miała i wyjechać tam, gdzie mieszkał TEN Chłopak, by żyć razem z nim.

ZUS stwierdza pozorność ubezpieczenia, co robić?

Historia jak najbardziej prawdziwa. Historia, jakich wiele. Wydawać by się więc mogło, że nikogo nie powinna zdziwić. Tymczasem ZUS nie wierzy w jej prawdziwość. Nie wierzy w to, że można zakochać się, zmienić miejsce zamieszkania, podjąć nową pracę, a w tym czasie zajść w ciążę.

Jasne – ja też kiedyś myślałam, że najpierw powinno się poukładać wszystko (mieć dom, pracę, stabilizację), a później dopiero myśleć o dziecku. To byłoby bardzo wygodne. Byłoby, bo… to tak nie działa. Nie wszystko można i da się zaplanować.

Dziewczyna z mojej opowieści kilka dni temu otrzymała z ZUS-u dwie decyzje – jedną z nich ZUS stwierdza, iż nie podlegała ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu ani wypadkowemu, drugą – że nie przysługuje jej zasiłek chorobowy (bo przecież nie podlega ubezpieczeniom).

Zdaniem ZUS-u cała historia jest mocno naciągana, umowa o pracę została zawarta dla pozoru, a dziewczyna jest zwykłą oszustką.

Czy ma szansę udowodnić, że nie jest wielbłądem, a zasiłek chorobowy (a następnie zasiłek macierzyński) przysługuje jej podobnie jak tysiącom innych osób?  

Bohaterka tej opowieści otrzymała 2 decyzje i od obu z nich może się odwołać do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – zgodnie z pouczeniami znajdującymi się w obu decyzjach – konieczne będzie napisanie 2 odwołań i złożenie ich za pośrednictwem ZUS do dwóch sądów – rejonowego i okręgowego.

Ale po kolei.

Decyzja nr 1. ZUS stwierdza w niej, że dziewczyna nie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu ani wypadkowemu z tytułu zatrudnienia w firmie „Ciasteczko” od 1.08.2016.

Argumenty ZUS-u są następujące:

 1. firma „Ciasteczko” nie dokonała wyrejestrowania poprzedniego pracownika z systemu ubezpieczeń,

 2. bohaterka opowieści podpisała umowę o pracę będąc już w ciąży,

 3. bohaterka opowieści nie posiadała ciągłości zatrudnienia, a co za tym idzie – także ubezpieczenia,

 4. rzekome miejsce pracy bohaterki jest oddalone o ponad 170 km od miejsca jej zamieszkania .

Argumenty dość ciekawe, a oto w jaki sposób dziewczyna może je zbić w treści odwołania.

Odwołanie od decyzji ZUS odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego – wzór

Gdańsk, 25.01.2017 rok

Sąd Okręgowy w Gdańsku

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. 3 Maja 9A

80 – 802 Gdańsk

za pośrednictwem:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Gdańsku
ul. Chmielna 27/33

80-748 Gdańsk

Odwołujący się (ubezpieczony): Joanna Śnieżek, ul. Jodłowa 3/2, Gdańsk, PESEL: 78080911111

Organ: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk

Odwołanie

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku z dnia 5.01.2017 r., znak 150000/MW/001100112, doręczonej w dniu 13.01.2017 roku

Niniejszym działając w imieniu własnym:

 1. zaskarżam decyzję ZUS Oddział w Gdańsku z dnia 5.12.2017 r., znak 150000/MW/001100112, doręczoną mi w dniu 13.01.2017 roku i wnoszę o jej zmianę poprzez stwierdzenie, że jako pracownik u płatnika składek – firmy „Ciasteczko” podlegam obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu począwszy od dnia 1.08.2016 roku.

 2. wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, a to:

  – Iwona Styczeń, ul. Dekerta 11/5, 80 – 262 Gdańsk,

  – Anna Kwiecień, al. Grunwaldzka 69/11, 80 – 244 Gdańsk,

  – Paweł Grudzień, ul. ul. Jodłowa 3/2, Gdańsk

  na okoliczność świadczenia przeze mnie pracy na rzecz firmy „Ciasteczko”.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 5.01.2017 r., znak 150000/MW/001100112, doręczoną mi w dniu 13.01.2017 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku stwierdził, iż jako pracownik u płatnika składek – firmy „Ciasteczko” nie podlegam obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu począwszy od dnia 1.08.2016 roku.

Organ uznał, że umowa o pracę zawarta przeze mnie w dniu 1.08.2016 roku z firmą „Ciasteczko” była umową pozorną, zawartą wyłącznie z powodu ciąży w celu uzyskania korzyści majątkowych w postaci zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego.

W ocenie organu dokumenty i wyjaśnienia złożone przeze mnie po złożeniu wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego są niewystarczające do uznania, iż od 1.08.2016 roku jestem objęta obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu.

Organ wskazał ponadto, iż do przyczyn, dla których stwierdził, iż nie podlegam obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu z tytułu zatrudnienia w firmie „Ciasteczko” należą również:

 • brak wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego mojej poprzedniczki zatrudnionej na stanowisku sprzedawcy w piekarni „Ciasteczko”,

 • brak ciągłości mojego zatrudnienia i podlegania ubezpieczeniom społecznym,

 • odległość między miejscem mojego zamieszkania a miejscem, w którym miałam świadczyć pracę.

Stanowisko organu w całości jest błędne.

Organ błędnie uznał, iż miejsce mojego zameldowania (Gdańsk) jest tożsame z miejscem mojego zamieszkania, którym począwszy od lipca 2016 roku jest Toruń – a więc miejsce wskazane jako miejsce świadczenia pracy w treści umowy o pracę z dnia 1.08.2016 roku zawartej przeze mnie z firmą „Ciasteczko”.

Potwierdzeniem faktu zamieszkania przeze mnie w okresie od 1.07.2016 roku w Toruniu, a nie Gdańsku może być choćby fakt zawarcia przeze mnie umowy na sprzedaż i dostawę prądu z lokalnym dostawcą prądu w dniu 2.07.2016 roku.

Dowód: kserokopia umowy z dnia 2.07.2016 roku.

Umowę o pracę z firmą „Ciasteczko” zawarłam w dniu 1.08.2016 roku, co potwierdzają tak złożone przeze mnie i przez płatnika składek – firmę „Ciasteczko” dokumenty, jak i wyjaśnienia.

Wskazuję nadto, iż nie tylko zawarłam umowę o pracę z firmą „Ciasteczko”, ale również począwszy od 1.08.2016 roku świadczyłam na jej rzecz pracę – od poniedziałku do piątku w godzinach 6 – 14 oraz w soboty od godziny 7 do 15, co potwierdzić mogą zeznania świadków:

Anny Kwiecień – właściciela firmy „Ciasteczko”, Iwony Styczeń oraz Pawła Grudzień.

Dowód: zeznania świadków:

– Iwona Styczeń, ul. Dekerta 11/5, 80 – 262 Gdańsk,

– Anna Kwiecień, al. Grunwaldzka 69/11, 80 – 244 Gdańsk,

– Paweł Grudzień, ul. ul. Jodłowa 3/2, Gdańsk

Faktem jest, iż podejmując pracę byłam już w ciąży, jednakże brak jest jakichkolwiek regulacji prawnych zakazujących nawiązania stosunku pracy przez kobietę w ciąży. Brak jest również podstaw do twierdzenia, że umowa ta została zawarta dla pozoru. Podejmując bowiem pracę, nie przypuszczałam, że wystąpią u mnie dolegliwości zdrowotne nie pozwalające mi na dalsze świadczenie pracy z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia mojego dziecka.

Dowód: zeznania strony odwołującej się.

Brak ciągłości zatrudnienia oraz podlegania przeze mnie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wynikał z trudności, jakie miałam ze znalezieniem pracy i nie może stanowić powodu dla którego organ uznaje umowę o pracę zawartą przeze mnie z firmą „Ciasteczko” za pozorną.

Także brak spełnienia obowiązków związanych z wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych mojej poprzedniczki na stanowisku sprzedawca w piekarni „Ciasteczko”, a to Iwony Styczeń przez Annę Kwiecień, właściciela firmy „Ciasteczko”, nie może być okoliczności uzasadniającej uznanie, że nie świadczyłam pracy na rzecz firmy „Ciasteczko”. Obowiązki związane ze zgłaszaniem i wyrejestrowaniem pracowników i innych osób zatrudnionych spoczywają bowiem na płatnikach składek, a nie na kolejno zatrudnianych osobach.

Podejmując pracę, a także przez cały okres jej świadczenia, nie miałam wiedzy na temat braku spełnienia tychże obowiązków przez mojego pracodawcę w stosunku do mojej poprzedniczki, a wiedzę taką powzięłam dopiero z treści decyzji zaskarżanej treścią niniejszego odwołania.

Niewątpliwym jest bowiem, iż od 1.08.2016 roku świadczyłam pracę na rzecz firmy „Ciasteczko”, jednakże nie w charakterze księgowej, a sprzedawcy, co jest zgodne z przedstawionymi przeze mnie w trakcie postępowania przed organem I instancji dowodami (dokumentacją dotyczącą przebiegu mojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego).

Z tego też względu wnoszę jak na wstępie.

Joanna Śnieżek

W załączeniu:

 • odpis odwołania wraz z załącznikiem,

 • kserokopia umowy z dnia 2.07.2016 roku.

Decyzja nr 2. ZUS odmawia wypłaty zasiłku chorobowego. Odmowę uzasadnia opierając się na decyzji stwierdzającej, że dziewczyna nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

To bardzo ciekawe, bo ta pierwsza decyzja jeszcze nie jest prawomocna, a dziewczyna ma czas 30 dni na złożenie od niej odwołania.

Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania zasiłku chorobowego – wzór

Gdańsk, 25.01.2017 rok

Sąd Rejonowy Gdańsk – Południe w Gdańsku

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. 3 Maja 9A

80 – 802 Gdańsk

za pośrednictwem:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Gdańsku
ul. Chmielna 27/33

80-748 Gdańsk

Odwołujący się (ubezpieczony): Joanna Śnieżek, ul. Jodłowa 3/2, Gdańsk, PESEL: 78080911111

Organ: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk

Odwołanie

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku z dnia 5.01.2017 r., znak 150055/MW/001100112, doręczonej w dniu 13.01.2017 roku

Niniejszym działając w imieniu własnym zaskarżam decyzję ZUS Oddział w Gdańsku z dnia 5.12.2017 r., znak 150055/MW/001100112, doręczoną mi w dniu 13.01.2017 roku i wnoszę o jej zmianę poprzez przyznanie mi zasiłku chorobowego za okres od dnia 19.10.2016 roku do 28.12.2016 roku.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 5.01.2017 r., znak 150055/MW/001100112, doręczoną mi w dniu 13.01.2017 roku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku odmówił mi prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 19.10.2016 roku do 28.12.2016 roku.

Organ wydał powyższą decyzję w związku z wydaną w tym samym dniu decyzją nr 150000/MW/001100112, stwierdzającą, iż jako pracownik u płatnika składek – firmy „Ciasteczko” nie podlegam obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu począwszy od dnia 1.08.2016 roku.

Decyzją nr 150000/MW/001100112 organ uznał, że umowa o pracę zawarta przeze mnie w dniu 1.08.2016 roku z firmą „Ciasteczko” była umową pozorną, zawartą wyłącznie z powodu ciąży w celu uzyskania korzyści majątkowych w postaci zasiłku chorobowego oraz w przyszłości także zasiłku macierzyńskiego.

Organ wydając jednakże decyzję nr 150055/MW/001100112 nie miał prawa oprzeć swych twierdzeń o decyzję nr 150000/MW/001100112, jako że decyzja ta nie ma przymiotu decyzji ostatecznej. Wyłącznie brak złożenia przeze mnie odwołania od decyzji nr 150000/MW/001100112 w określonym ustawowo terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji mógłby spowodować jej uprawomocnienie.

Tymczasem w dniu dzisiejszym wniosłam odwołanie od decyzji nr 150000/MW/001100112 do Sądu Okręgowego w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Dowód: kserokopia odwołania z dnia 25.01.2017 roku wraz z potwierdzeniem nadania.

Nie będąc prawomocną, decyzja nr 150000/MW/001100112 nie może wywoływać skutków prawnych w postaci wydania przez organ decyzji odmawiającej mi prawa do zasiłku chorobowego.

Z tego też względu wnoszę jak na wstępie.

Joanna Śnieżek

W załączeniu:

 • odpis odwołania wraz z załącznikiem,

 • kserokopia odwołania z dnia 25.01.2017 roku wraz z potwierdzeniem nadania.

I jeszcze kilka słów o odwołaniu od decyzji ZUS – tym razem „technicznie”:

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS

Termin i sposób złożenia odwołania

Odwołanie od decyzji ZUS należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji – osobiście w oddziale ZUS lub za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

Do kogo kierujemy odwołanie?

Odwołanie od decyzji ZUS kierujemy do sądu właściwego dla rozpatrzenia sprawy – będzie to sąd rejonowy lub sąd okręgowy właściwy dla miejsca naszego zamieszkania, dokonujemy tego jednak za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ZUS?

 • Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby składającej odwołanie
 • Oznaczenie sądu, do którego kierowane jest odwołanie (nazwa sądu, adres)
 • Numer decyzji, której dotyczy odwołanie
 • Zarzuty i wnioski osoby składającej odwołanie
 • Uzasadnienie wraz z przytoczeniem dowodów
 • Podpis

Z doświadczenia wiem, że jest możliwa wygrana z ZUS-em. Nie wolno po prostu odpuszczać 🙂

Pamiętaj, że podane wzory to tylko przykłady pism. Każda sytuacja jest inna i to do niej należy się odnieść w treści odwołania.

1
Dodaj komentarz

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
andżela Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
andżela
Gość
andżela

zus to drugi amber gold tylko ze obowiązkowy